mobirise.com

SAP PROJEKTY

Riešenia SAP šité na mieru

Ťažiskom našej implementácie je systém SAP ERP, určený predovšetkým pre veľké firmy a organizácie, ktoré majú záujem mať pod kontrolou svoje zdroje a prevádzku. Tento celosvetovo uznávaný informačný systém poskytuje užívateľom komplexné služby vo všetkých oblastiach prevádzky spoločnosti.


Vzhľadom na jeho širokú modularitu a rozsiahlosť ponúkame aj varianty SAP All-in-One, ktoré pokrývajú potreby stredne veľkých firiem a zohľadňujú predovšetkým aspekt rýchlej a nenáročnej implementácie. V tomto prípade je hodnota poskytovaných služieb zameraná predovšetkým na osvedčené balíky predpripravených modulov a implementačnú metodológiu ASAP, prinášajúca rýchly návrat vynaložených zdrojov a vyššiu konkurencieschopnosť.

Našim zákazníkom poskytujeme služby v implementácii a podpore mnohých modulov SAP ERP  a tiež modulov, ktoré sú špecifické pre konkrétnych zákazníkov. Veľmi dôležitú časť našich služieb predstavuje podpora produktívnej prevádzky implementovaných modulov SAP na báze metodiky RunSAP.  

SAP BC - SAP NetWeaver® je základná platforma pre implementáciu ďalších modulov SAP. Pokrýva širokú škálu funkcionalít od bezpečnosti, prepojenia aplikácií, elektronickú výmenu dát, sieťovú integráciu, rozhrania pre programovanie a správu databáz a mnoho iných.

SAP PI - SAP Exchange Infrastructure umožňuje implementovať riešenia naprieč systémami – prepojiť systémy rôznych dodávateľov v rôznych verziách, programovaných v rôznych programovacích jazykoch a komunikovať s externými systémami. SAP PI je postavený na otvorenej architektúre, používa otvorené štandardy a ponúka tie služby, ktoré sú nevyhnutné v heterogénnych a komplexných systémoch. Viac informácií o SAP XI na stránkach SAP.

SAP FI - Financial Accounting je modul, ktorého všetky súčasti podporujú najkomplexnejšie požiadavky financovania s presným účtovníctvom a reportovaním , ktoré spĺňajú globálne finančné štandardy. Okrem požiadaviek na účtovníctvo, zákonných, alebo interných, v reálnom čase sledujú a vyhodnocujú stavy záväzkov a pohľadávok, zostatkov bankových účtov a pokladní, stav majetku a účtovné skladové zásoby, využívajú sa knihy dodávateľov, odberateľov atď.

SAP PS - Project System predstavuje škálovateľný projektový systém, ktorý umožňuje precízne plánovanie projektov od organizácie firemného eventu až po stavbu továrne. Umožňuje podrobné plánovanie, realizovanie a monitorovanie projektov z hľadiska času, rozpočtu a ľudských alebo materiálnych zdrojov a ich tesné previazanie s ostatnými modulmi.

SAP MM - Material Management je modul pokrývajúci nákup, verifikáciu faktúr, logistiku, plánovanie, workflow, management skladových zásob, externých zdrojov a pod.

SAP – PSM – Public Sector Management je modul riadenia rozpočtu je nástroj na plánovanie, čerpanie a sledovanie rozpočtu, vytváranie rozpisu rozpočtu, či rozpočtových kombinácií. Tento modul moža byť prostredníctvom rozhrania PI prepojený na informačný systém štátnej pokladnice a správy rozpočtu a v spojení s modulmi FI on-line pracovať s disponibilnými zdrojmi a ich aktualizáciami.

SAP HR - SAP Human Resources zahŕňa všetky procesy, ktoré je potrebné implementovať na oddeleniach ľudských zdrojov ako evidenciu a administráciu ľudských zdrojov, organizačnej štruktúry, personálnych dát , výpočet výplat a odvodov, administráciu benefitov, profesionálneho rozvoja (školenia), eventov, služobných ciest, časový management atď.

Súčasťou našej ponuky je aj SAP Hot Line pre našich zákazníkov. 

Projektový manažment je základnou podmienkou integrácie týchto modulov a úspešného nasadenia do prevádzky. Naša spoločnosť spojením odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a kvalitným projektovým riadením pomáha svojim klientom dosiahnuť ich obchodné zámery a presne a efektívne riadiť obchodné procesy.